Thông tư 19/2015/TT-BGD-ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp THCS,THPT,GDĐH
          Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 19/2015/TT-BGD-ĐT ngày 08/9/2015 về Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp THCS,THPT,GDĐH và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.
          Download Thông tư tại đây->: TT19_2015_TT_BGDDT ngay 8.9.2015.pdf